preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
vijesti

Natječaj za nastavnike - Informatika

           Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                            

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme - 25 sata rada (14 sati nastave tjedno)

 

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, te nastavnim planovima i programima odgovarajućeg nastavnog područja.

                 Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma, potvrda o pedagoškim kompetencijama),  domovnicu, potvrdu odnosno elektronski zapis o radnopravnom statusu – HZMO-a,  uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

                Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

            Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, 10410 Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, s naznakom „prijava na natječaj“.

            Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

            Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 2. 1. 2019. 13:28

Rezultat natječaja - engleski jezik

Na radno mjesto nastavnika engleskog jezika - određeno - puno radno vrijeme (zamjena) izabrana je uz suglasnost Školskog odbora M.S., prof. engleskog jezika i književnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 12. 2018. 12:37

Rezultat natječaja - nastavnik informatike

Na radno mjesto nastavnika informatike - određeno - nepuno radno vrijeme (zamjena) izabran je uz suglasnost Školskog odbora K.V., profesor fizike i informatike.

 

Na radno mjesto nastavnika informatike - neodređeno - nepuno radno vrijeme izabaran je uz suglasnost Školskog odbora K.V., profesor fizike i informatike.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 12. 2018. 12:35

Natječaj za nastavnike - informatika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                            

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme - 22 sata rada (12 sati nastave tjedno)
 2. NASTAVNIK/CA INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 14 sati rada (8 sati nastave tjedno)

 

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, te nastavnim planovima i programima odgovarajućeg nastavnog područja.

                 Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma, potvrda o pedagoškim kompetencijama),  domovnicu, potvrdu odnosno elektronski zapis o radnopravnom statusu – HZMO-a,  uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

                Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

                Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

            Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, 10410 Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, s naznakom „prijava na natječaj“.

            Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

            Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 6. 11. 2018. 08:02

Natječaj za nastavnike - engleski jezik

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                            

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), puno radno vrijeme

  Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, te nastavnim planovima i programima odgovarajućeg nastavnog područja.

                   Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma, potvrda o pedagoškim kompetencijama),  domovnicu, potvrdu odnosno elektronski zapis o radnopravnom statusu – HZMO-a,  uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

                  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

                  Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

              Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

              Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

  Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

              Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, 10410 Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, s naznakom „prijava na natječaj“.

              Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

              Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

              O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.

   

                                

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 30. 10. 2018. 08:12

Rezultat natječaja - nastavnik informatike

Na radno mjesto nastavnika informatike - određeno - nepuno radno vrijeme (zamjena) izabrana je uz suglasnost Školskog odbora Martina Košćak, dipl. informatičarka s pedagoškim kompetencijama.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 5. 10. 2018. 13:56

Rezultat natječaja - nastavnik ekonomske grupe predmeta

Za radno mjesto nastavnika ekonomske grupe predmeta - neodređeno  - nepuno radno vrijeme (19 sati nastave tjedno) izabrana je uz suglasnost Školskog odbora Anamarija Berkić Deverić, dipl. ekonomistica s pedagoškim kompetencijama.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 5. 10. 2018. 13:54

Rezultat natječaja - hrvatski jezik

Na radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika - određeno - nepuno radno vrijeme (zamjena) izabrana je uz suglasnost Školskog odbora Ivančica Kovačić, prof. hrvatskog jezika i književnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 5. 10. 2018. 13:52

Rezultat natječaja - engleski jezik

Na radno mjesto nastavnika engleskog jezik - neodređeno - nepuno radno vrijeme i nastavnika engleskog jezika, određeno (zamjena) izabran je uz suglasnost Školskog odbora Šadi Sanuri, mag. engleskog jezika s pedagoškim kompetencijama.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 5. 10. 2018. 13:50

Natječaj za nastavnike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                            

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno)
 2. NASTAVNIK/CA INFORMATIKE  - 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno)
 3. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (19 sati nastave tjedno)
  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 9. 2018. 11:55

Natječaj za nastavnike - engleski jezik Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                            

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)
 2. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), puno radno vrijeme

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, te nastavnim planovima i programaima odgovarajućeg nastavnog područja.

 • znanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • osobe koje se zapošljavaju u školskoj ustanovi ne smiju biti pravomoćno osuđivane za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti odnosno kaznena djela, navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niti to mogu biti osobe protiv kojih se se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela propisana člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

Odgovarajućom stručnom spremom smatra se za NASTAVNIKA/CU ENGLESKOG JEZIKA (pod 1. i 2.): prof. engleskog jezika i književnosti, mag. edukacije engleskog jezika i književnosti, dipl. anglist.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 9. 2018. 08:29

Obavijest o imenovanju ravnateljice

Prema natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavljenom 12. 5. 2018., za ravnateljicu Ekonomske škole Velika Gorica imenovana je Vesna Brkljačić, prof. od 1. 9. 2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 9. 2018. 08:27

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za pomoćnike u nastavi

Prema natječaju objavljenom 1. kolovoza 2018. za radno mjesto pomoćnika u nastavi, određeno, nepuno radno vrijeme, obaviještavamo kandidate da je završen natječajni postupak i izvršen odabir kandidata.

Ravnateljica

Vesna Brkljačić, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 9. 2018. 08:25

Obavijest kandidatima - voditelj računovodstva

Prema natječaju objavljenom 25. travnja 2018. za radno mjesto voditelja računovodstva, neodređeno, puno radno vrijeme, obaviještavamo kandidate da je završen natječajni postupak i izvršen odabir kandidata.

Ravnateljica

Vesna Brkljačić, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 6. 2018. 09:47

Obavijest o natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ce

Obavijest

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole koji je raspisao Školski odbor na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2018. objavljen je u dnevnom tisku – 24 sata (za područje Republike Hrvatske) u subotu, 12. svibnja 2018.

Natječaj traje 8 dana od objave u dnevnom tisku.


Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 143. Statuta, Školski odbor Ekonomske škole Velika Gorica dana 10. svibnja 2018. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

 

Uvjeti:

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/ravnateljicu, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij,
 1. Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)
 2. Najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju - ako je potrebno sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj ili srednjoj školi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ako je kandidat prema zakonskoj obvezi bio obvezan polagati stručni ispit
 • potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 • dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje (potvrda odnosno elektronički zapis o stažu osiguranja sa HZMO-a)
 • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 60 dana).

              Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su objavljeni na web stranici Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

p.p. 24    10410 Velika Gorica

s naznakom “Natječaj za imenovanje  ravnatelja”

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne  prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 12. 5. 2018. 14:17

Natječaj - voditelj računovodstva

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                           

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme - probni rad 2 mjeseca

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije – smjer računovodstvo ili financije za sve navedene struke odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke -  smjer računovodstvo ili financije stečena prema ranijim propisima
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima računovodstva

                 Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  potvrdu o radnom stažu - HZMO, domovnicu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 30 dana), dokaz o radnom iskustvu na poslovima računovodstva.

                Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

            Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, 10410 Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21.

            Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

            Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 4. 2018. 10:40

Rezultati natječaja - stručni suradnik knjižničar

Na radno mjesto stručnog suradnika - knjižničara, određeno, puno radno vrijeme izabran je Ivan Spudić, mag. bibliotekarstva

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 20. 4. 2018. 10:38

Natječaj - stručni suradnik - knjižničar

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

10410 Velika Gorica, ul. kralja Stjepana Tomaševića 21

 

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto

 

 1. STRUČNI/A SURADNIK/CA – KNJIŽNIČAR/KA određeno, zamjena, puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od objave natječaja.

            Prijave sa  životopisom i  dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (preslike dokaza o stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista i uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci, da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)  potrebno je slati na adresu Škole: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 28. 3. 2018. 11:17

Rezultati natječaja - informatika

Na radno mjesto nastavnika informatike, određeno, nepuno radno vrijeme izabran je Matija Prahin, mag. edukacije informatike.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 2. 2018. 08:13

Natječa za nastavnike - informatika

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

10410 Velika Gorica, ul. kralja Stjepana Tomaševića 21

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 1. NASTAVNIK/CA INFORMATIKE, određeno, zamjena, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od objave natječaja.

            Prijave sa  životopisom i  dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (preslike dokaza o stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista i uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci, da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)  potrebno je slati na adresu Škole: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 17. 1. 2018. 09:48

Rezultati natječaja - engleski jezik - određeno - zamjena, puno radno vrijeme

Za radno mjesto nastavnika engleskog jezika, određeno, puno radno vrijeme izabran je Tomislav Vajdić, mag. edukacije engleskog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 27. 11. 2017. 11:01

Rezultati natječaja - engleski jezik - nenodređeno, nepuno radno vrijeme

Za radno mjesto nastavnika engleskog jezika -neodređeno, nepuno radno vrijeme izabrana je Nastasja Andrejev Mikić, prof. engleskog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 27. 11. 2017. 11:00

Rezultati natječaja - engleski jezik - nenodređeno, nepuno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Odluka o neizboru

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 30. 10. 2017. 09:23

Rezultati natječaja - engleski jezik - određeno - zamjena, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Odluka o neizboru

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 30. 10. 2017. 09:21
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaKalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Sigurnost

E-dnevnik

CODE


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 12. 2015.

Ukupno: 156036

Hrabri telefon
Lista linkova je prazna

Sigurnost


Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju