preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
vijesti

Natječaj za nastavnike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                            

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno)
 2. NASTAVNIK/CA INFORMATIKE  - 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno)
 3. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (19 sati nastave tjedno)
  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 9. 2018. 11:55

Natječaj za nastavnike - engleski jezik Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                            

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)
 2. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena), puno radno vrijeme

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, te nastavnim planovima i programaima odgovarajućeg nastavnog područja.

 • znanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • osobe koje se zapošljavaju u školskoj ustanovi ne smiju biti pravomoćno osuđivane za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti odnosno kaznena djela, navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niti to mogu biti osobe protiv kojih se se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela propisana člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

Odgovarajućom stručnom spremom smatra se za NASTAVNIKA/CU ENGLESKOG JEZIKA (pod 1. i 2.): prof. engleskog jezika i književnosti, mag. edukacije engleskog jezika i književnosti, dipl. anglist.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 9. 2018. 08:29

Obavijest o imenovanju ravnateljice

Prema natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavljenom 12. 5. 2018., za ravnateljicu Ekonomske škole Velika Gorica imenovana je Vesna Brkljačić, prof. od 1. 9. 2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 9. 2018. 08:27

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za pomoćnike u nastavi

Prema natječaju objavljenom 1. kolovoza 2018. za radno mjesto pomoćnika u nastavi, određeno, nepuno radno vrijeme, obaviještavamo kandidate da je završen natječajni postupak i izvršen odabir kandidata.

Ravnateljica

Vesna Brkljačić, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 9. 2018. 08:25

Obavijest kandidatima - voditelj računovodstva

Prema natječaju objavljenom 25. travnja 2018. za radno mjesto voditelja računovodstva, neodređeno, puno radno vrijeme, obaviještavamo kandidate da je završen natječajni postupak i izvršen odabir kandidata.

Ravnateljica

Vesna Brkljačić, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 6. 2018. 09:47

Obavijest o natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ce

Obavijest

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole koji je raspisao Školski odbor na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2018. objavljen je u dnevnom tisku – 24 sata (za područje Republike Hrvatske) u subotu, 12. svibnja 2018.

Natječaj traje 8 dana od objave u dnevnom tisku.


Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 143. Statuta, Školski odbor Ekonomske škole Velika Gorica dana 10. svibnja 2018. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

 

Uvjeti:

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/ravnateljicu, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij,
 1. Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)
 2. Najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju - ako je potrebno sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj ili srednjoj školi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ako je kandidat prema zakonskoj obvezi bio obvezan polagati stručni ispit
 • potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 • dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnima za obrazovanje (potvrda odnosno elektronički zapis o stažu osiguranja sa HZMO-a)
 • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 60 dana).

              Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su objavljeni na web stranici Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

p.p. 24    10410 Velika Gorica

s naznakom “Natječaj za imenovanje  ravnatelja”

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne  prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 12. 5. 2018. 14:17

Natječaj - voditelj računovodstva

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 raspisuje                                                           

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme - probni rad 2 mjeseca

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije – smjer računovodstvo ili financije za sve navedene struke odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke -  smjer računovodstvo ili financije stečena prema ranijim propisima
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima računovodstva

                 Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  potvrdu o radnom stažu - HZMO, domovnicu i uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 30 dana), dokaz o radnom iskustvu na poslovima računovodstva.

                Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

            Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, 10410 Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21.

            Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

            Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 4. 2018. 10:40

Rezultati natječaja - stručni suradnik knjižničar

Na radno mjesto stručnog suradnika - knjižničara, određeno, puno radno vrijeme izabran je Ivan Spudić, mag. bibliotekarstva

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 20. 4. 2018. 10:38

Natječaj - stručni suradnik - knjižničar

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

10410 Velika Gorica, ul. kralja Stjepana Tomaševića 21

 

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto

 

 1. STRUČNI/A SURADNIK/CA – KNJIŽNIČAR/KA određeno, zamjena, puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od objave natječaja.

            Prijave sa  životopisom i  dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (preslike dokaza o stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista i uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci, da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)  potrebno je slati na adresu Škole: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 28. 3. 2018. 11:17

Rezultati natječaja - informatika

Na radno mjesto nastavnika informatike, određeno, nepuno radno vrijeme izabran je Matija Prahin, mag. edukacije informatike.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 2. 2018. 08:13

Natječa za nastavnike - informatika

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

10410 Velika Gorica, ul. kralja Stjepana Tomaševića 21

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 1. NASTAVNIK/CA INFORMATIKE, određeno, zamjena, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od objave natječaja.

            Prijave sa  životopisom i  dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (preslike dokaza o stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista i uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci, da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)  potrebno je slati na adresu Škole: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 17. 1. 2018. 09:48

Rezultati natječaja - engleski jezik - određeno - zamjena, puno radno vrijeme

Za radno mjesto nastavnika engleskog jezika, određeno, puno radno vrijeme izabran je Tomislav Vajdić, mag. edukacije engleskog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 27. 11. 2017. 11:01

Rezultati natječaja - engleski jezik - nenodređeno, nepuno radno vrijeme

Za radno mjesto nastavnika engleskog jezika -neodređeno, nepuno radno vrijeme izabrana je Nastasja Andrejev Mikić, prof. engleskog jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 27. 11. 2017. 11:00

Rezultati natječaja - engleski jezik - nenodređeno, nepuno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Odluka o neizboru

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 30. 10. 2017. 09:23

Rezultati natječaja - engleski jezik - određeno - zamjena, puno radno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Odluka o neizboru

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 30. 10. 2017. 09:21
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaKalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Sigurnost

E-dnevnik

CODE


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 12. 2015.

Ukupno: 141200

Hrabri telefon
Lista linkova je prazna

Sigurnost


Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju